ประชุมวิชาการ ชุมชนกรุณา เพื่อการอยู่และตายดี


loading...

การดูแลสุขภาพช่วงท้ายและการตายดี มักถูกผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลเท่านั้น ความจริงคือผู้ป่วยใช้ชีวิตช่วงท้ายส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและชุมชนการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพที่จะดูแลและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมิฉะนั้นแล้วเราทุกคนคงมีชีวิตอยู่ด้วยความกังวลว่า“เมื่อเราแก่ตัวและล้มป่วย ใครล่ะ จะมาดูแลเรา”ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิด “ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี” (Compassionate Communities) ที่จัดขึ้นโดย “กลุ่ม PeacefulDeath” โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มีแนวคิดด้านสาธารณสุขที่มองว่าความตายเป็นประสบการณ์สำคัญของชีวิตเราจึงควรมีส่วนรับผิดชอบดูแลการตายของตนเองและของความทุกข์และร่วมทุกข์สุขด้วยความกรุณาจะทำให้ตนเองมีทักษะในการดูแลความสูญเสียได้ดีขึ้นขณะเดียวกันยังทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่จะรับมือกับการดูแลชีวิตช่วงท้ายและการตายดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นความกรุณาจึงควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นวัฒนธรรมสุขภาพที่จะทำให้เราข้ามผ่านวิกฤตของชีวิต และวิกฤตของสังคมและสุขภาพไปได้

และเมื่อเร็วๆ นี้  จึงได้มีการประชุมวิชาการ “ชุมชนกรุณา เพื่อการอยู่และตายดี” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนทำงานภาคประชาสังคม และคนทำงานในระบบบริการสุขภาพ     โดยเฉพาะคนทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) รวมไปถึงคนทำงานในระดับนโยบาย  นอกจากนี้ยังมี ผู้ป่วย ผู้ดูแล ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยในส่วนของการขึ้นเวทีอภิปรายนั้น มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้อยู่ในภาคปฏิบัติจริง  อาทิ พญ.วนาพร วัฒนกูล โรงพยาบาลขอนแก่น   คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer คุณอภิรักษ์ จิรัฐพิกาลพงศ์ ตัวแทนอาสาชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำ จ.กาฬสินธุ์ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death  ซึ่งในงานมีการบรรยายในหัวข้อ Compassionate Communities: from vision to action จาก Dr.Suresh Kumar ผู้อำนวยการ WHO Collaborating Center for Community Participation in Palliative Care and Long Term Care อีกทั้งยังมี เวทีอภิปราย ที่พูดถึงคุณค่าของชุมชนกรุณาในสังคมไทย  นอกจากนี้ยังมี ลานกรุณาคาเฟ่ ซึ่งเป็นลานสนทนาระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ที่ทำงานตามแนวทางชุมชนกรุณา ในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ยังมี เวทีสะท้อนคิดจากคนทำงานด้านนโยบาย จากภาครัฐ สุขภาพ และเอกชนต่อแนวคิดชุมชน กรุณาอีกด้วย

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล่าถึงการสนับสนุนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และการตายดีว่า  “สสส. ได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของวาระสุดท้ายของชีวิตโดยการจัดประชุมวิชาการต่างๆ รวมไปถึงแคมเปญต่างๆ ที่เราได้จัดไป  มีการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากผู้รู้ จากผู้ที่ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงๆ เพื่อนำมาเผยแพร่และนำไปใช้กับคนทำงานในวงกว้างต่อไป  อย่างเช่นการประชุมวิชาการณ์ครั้งนี้ เราก็จัดขึ้นเพื่อระดมทำงานในภาคส่วนต่างๆ ให้ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และเราก็หวังผลว่าจะมีผู้สนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาร่วมเรียนรู้และนำเอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างถูกต้อง อย่างเป็นระบบ และขยายวงกว้างต่อไป”