แท่ง ควง เฟร้นฟราย คอนเฟิร์ม!! เครื่องหมายนี้ มั่นใจได้


loading...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ใน 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP  ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการบริการท่องเที่ยว พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและพันธมิตร หวังสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของประเทศ รองรับการเปิดเสรีทางการค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

 ในโอกาสนี้ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ได้มอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจาก วว. จำนวน 6 ราย จากจำนวนที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 18 ราย คือ 1.การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP (ลำปาง 2 ราย สระบุรี 1 ราย) 2.การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (นครปฐม 3 ราย อุบลราชธานี 9 ราย) 3.การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว (เชียงใหม่/ลำพูน/นนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย)

อนึ่ง วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการเป็นหน่วยรับรองระบบคุณภาพ ที่มีระบบบริหารจัดการการทำงานสอดคล้องตารมมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 และ ISO/TS 22003 ทำหน้าที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHASAS 18001) ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดี (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

ขอรับบริการจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9371 , 0 2577 9373-4 , 089 900 5308 โทรสาร 0 2577 9372 www.tistr.or.th E-mail : tocb@tistr.or.th