นมโคไทยสุดเจ๋ง อสค.ผนึกกำลัง คณะแพทย์จุฬา เร่งชูสร้างสรรค์นวัตกรรมบิ้วตี้ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร


loading...

นมโคไทยสุดเจ๋ง นักวิชาการคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผนึกกำลัง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำร่องงานวิจัยมหาวิทยาลัย มาเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมโดยให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชาติ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของน้ำนมโคที่เราบริโภคในชีวิตประจำวัน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับนมโคจากไทย –เดนมาร์ค เป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบว่า นมโคมีคุณประโยชน์หลากหลายที่อาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง อาทิเช่น สบู่จากน้ำนมโคสดแท้ 100% ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมโคสดแท้ 100% เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสนับสนุนการนำน้ำนมโคจากเกษตรกรในประเทศไทยมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ช่วยลดการนำเข้า และเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์นมโคจากต่างประเทศ